Oppfølgingsenheten Frisk og Apexklinikken

 

 

Oppfølgingsenheten Frisk og Apexklinikken tilbyr behandling for arbeidstakere

med sammensatte lidelser gjennom avtale med NAV. Hensikten

med tiltaket er rask tilbakeføring til arbeid med mål om full

friskmelding innen 18 uker.

 

Vi gir et helhetlig tilbud med fokus

på arbeidstakerens muligheter og ressurser.

 

Hvem kan henvise?

NAV henviser til Oppfølgingsenheten Frisk. Det lokale NAV kontoret gjør, i samarbeid

med sykmeldende behandler, en vurdering av innsøking i tiltaket.

 

Hvem kan henvises?

Personer som har et eksisterende arbeidsforhold (mottar sykepenger eller

arbeidsbeidsavklaringspenger). Både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende

kan henvises.

 

Utredning:

Ved oppstart utredes den henviste av psykolog. Dersom prognosen for full friskmelding

innen 18 uker vurderes å være god, iverksettes behandlingen.

 

Behandling:

Vi har tverrfaglig team bestående av psykolog, lege med somatikk som spesialfelt,

fysioterapeut med flere. I behandlingen vektlegges terapeutiske metoder

med god dokumentert effekt, blant annet kognitiv terapi/kognitiv adferdsterapi.

Gjennom strukturert målarbeid og fokus på yrkesdeltakelse, jobbes det mot

full friskmelding. Kontakt opprettes med fastlege, og det er jevnlig dialog med

sykmelder og arbeidsgiver gjennom tiltaket.

 

Varighet:

Behandlingstilbudet kan vare i inntil 18 uker, med maksimalt 24 behandlingstimer.

Ved spesielle tilfeller kan arbeidstakere som er 100% friskmeldt, innvilges

ytterligere inntil 18 uker vedlikeholdsbehandling, med maksimalt 8 behandlingstimer.

 

 

 

 

Taushetsplikt | Avbestillingsregler

©2013 Apexklinikken Terapisenter