Skip to content

Tallene er klare - osteopati gir verdifull helsehjelp

Osteopati er en effektiv helsetjeneste for store pasientgrupper med muskel- og skjelettplager. Dette ble nylig bekreftet gjennom en kartlegging av pasienters erfaringer med osteopati.

Del denne artikkelen
Undersøkelsen

Hvem oppsøker norske osteopater, hvilke erfaringer og selvrapporterte resultater gir behandlingen? Det er dette som ble undersøkt i kartleggingen som Norsk Osteopatforbund står bak. Undersøkelsen var en tverrstudie/survey, og ble gjennomført blant alle over 16 år som mottok osteopatisk behandling i Norge i perioden august 2019 – august 2020. 3991 ble invitert med i undersøkelsen og svarprosenten var 51,1 %. 

Profesjonell, helhetlig, grundig og effektiv

Ny kartleggingsundersøkelsen viser at pasienter som oppsøker osteopater i Norge gjennomgående opplever utbytte av behandlingen; spesielt bidrar osteopatisk behandling til reduksjon av smerte- og funksjonsproblemer som leder videre til et høyere aktivitetsnivå og øket arbeidsevne for yrkesaktive pasienter. Et stort antall kommentarer understøtter disse funnene og viser en stor tilfredshet med behandlingens profesjonelle, helhetlige, grundige og effektive tilnærming.

Kvinne 45-54 med muskel- og skjelettplager

En typisk pasient hos en norsk osteopat er en kvinne i 45-54 års alderen, yrkesaktiv og med muskel- og skjelettplager. Menn utgjør 1/3 av pasientene og er også typisk representert som yrkesaktiv og i 45-54 års alderen, og oppgir ryggplager som hovedårsak til behandlingsbehovet. Yngre og eldre personer er også godt representert i utvalget, med unntak av eldre over 75 år.

Stort spekter av plager

Det er stor variasjon i både plager og antall behandlinger. For de som har avsluttet behandlingen er det vanligst med 8-9 behandlinger, mens for de som er underveis er antallet i snitt ca 25 behandlinger. Her kan man anta at skillet går på kroniske og akutte lidelser. I kommentarene framkommer det typisk at de med langvarig behandlingsløp har en kronisk lidelse, for eksempel revmatisk lidelse, og at de har hatt kontakt med osteopat over flere år. 14% av pasientene i undersøkelsen har mottatt 1-3 behandlinger ved avslutning. Kortvarig behandlingsforløp vil mest sannsynlig være knyttet til akutte og mer avgrensete lidelser, for eksempel idrettsskader, uten at datagrunnlaget kan si noe spesifikt om dette (avhenger av innsamlet ICD-diagnosekoder som ikke er mulig for denne undersøkelsen). 

89,2% opplevde forbedring

Ifølge pasientenes egenvurdering har osteopatisk behandling en betydelig positiv innvirkning på smerte- og funksjonsnivå. 89,2% av alle pasienter opplever forbedring som de selv anser som direkte følge av behandlingen. Ingen pasienter har blitt verre av behandlingen. Når det gjelder forbedring av aktivitetsnivå (hus- og fritidssysler), opplever 68,3% av alle pasienter en forbedring som de selv anser som direkte følge av behandlingen. En større andel oppgir en uforandret status sammenlignet med smerteeffekten (22,8% vs. 4,7%). 4 pasienter har opplevd forverring. Allerede etter 1-3 behandlinger rapporterer pasientene om effekt på smerte og aktivitet, men at flere behandlinger/lengre behandlingsforløp gir best resultat. Kvinner og menn har lik opplevd effekt av behandlingen. 

Bedret arbeidsevne

Yrkesaktive pasienter ble i spørreskjemaet bedt om å score sin arbeidsevne (0-10) før oppstart av behandlingen og for arbeidsevnen akkurat nå. Differansescoren ble analysert for å måle endring, og viser at 5 behandlingen påvirker positivt pasientenes arbeidsevne. Analyser viser videre at arbeidsevnen øker mest markant blant sykemeldte pasienter og vist i praksis ved at 22,8% var helt eller delvis sykemeldte ved oppstart av behandlingen sammenlignet med 6,6% nå. 

95% vil anbefale osteopati til andre

Generell tilfredshet med osteopatisk behandling er svært høy. 95 % vil anbefale osteopati til andre som kan komme i omtrent samme situasjon som en selv, og 94% vil velge osteopati igjen hvis behovet melder seg. 3 av 4 pasienter har hatt annen form for fysikalske behandling (fysioterapi, kiropraktikk o.a.) for samme eller lignende problem.  

Er du interessert i å prøve osteopatisk behandling? Vi har to osteopater på Apexklinikken, bestill time her 
Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud