Vi tar de sykemeldte på alvor

Vi tar de sykmeldte på alvor!

Sykmelding er ofte forbundet med nederlag og kan være stressende i seg selv. Det er viktig å bli fulgt opp av noen som har god erfaring med sykmeldte og tar de på alvor!

Del denne artikkelen
Sykemeldt

Underleverandør av NAV-prosjekt
I løpet av en 3-års periode fikk vår klinikk mulighet til å være underleverandør av et NAV ‘Raskere tilbake tiltak’ for sammensatte lidelser.

Vi jobbet tett sammen, fysioterapeut, psykolog og helsecoach som jobber med stresshåndtering og bruker mindfulness teknikker i behandlingen. Over 250 langtidssykemeldte deltok, de fleste ble friskmeldte i løpet av de timene og tiden vi hadde til rådighet.

En av suksessfaktorene, slik vi ser det, er at vi tok de på alvor. Flere av oss som jobbet i prosjektet har selv vært langtidssykemeldte. Vi vet at mistenkeliggjøring, dømming, krav og pushing ikke får sykemeldte tilbake i jobb raskere, eller holder de friske på lang sikt.

Det gjør imidlertid ‘å se og møte’, normalisering, la de få tid til å kjenne etter og ta eierskap i prosessen, og gi de konkrete verktøy.

Første steg mot et friskere liv

Vi opplevde i prosjektet at en veldig stor andel av deltakerne slet med å akseptere situasjonen. De var ‘flinke’ menn og kvinner som så på sykemelding som et nederlag.

Da vi jobbet med perspektivet rundt det å være sykemeldt, startet den positive prosessen. De forsto at kroppen ikke har godt av å bare ‘kjøre på’, men at det er viktig å sette av tid til å ‘komme ned’, og at grunnen til at de hadde behov for sykemelding skyldtes at de hadde vært ‘flinke’ alt for lenge.

Det at de klarte å kjenne etter hva kroppen trengte og formidlet dette til fastlegen, var et tegn på at de endelig var tro mot seg selv. Og første steg på veien til et friskere liv.

En nødvendig ramme

Sykemelding gir en mulighet til å restarte. Åpne dager uten forpliktelser og krav gir en unik ramme til å ta bedre vare på seg selv.

I prosjektet hadde vi, i tillegg til samtale hos psykolog og fysisk aktivitet, fokus på stresshåndtering. Deltakerne fikk hjelp til å få en indre ro. De trente på å ha kontakt med pusten og å ‘gjøre ingenting’ slik at balansen i nervesystemet ble bedre. Da ble det lettere å kjenne etter hva de egentlig ville, være tro mot seg selv og sette egne grenser.

Selvfølelsen ble bedre, opplevelsene sterkere, og da kom livskraften. En livskraft som både hver enkelt, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med. Og sykemelding er første steg, og ofte en nødvendig ramme for å få til det.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud

Stress og arbeidsmiljøvernloven

Hvilket ansvar har arbeidsgiver i forhold til stress på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet hevder at arbeidsrettet stress ofte skyldes problemer på virksomhetsnivå, og derfor må håndteres på dette nivået.

Del denne artikkelen

Årsakene til arbeidsrelatert stress skyldes ofte måten arbeidet er organisert og tilrettelagt på, og hvordan arbeidsoppgavene er fordelt. De er helt klare på at det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for en stressfri arbeidsdag: 

«Stress må ikke gjøres til et individuelt problem hos arbeidstakeren. Ingen mennesker er helt like, og vi har ulike forutsetninger for å håndtere egen arbeidssituasjon».

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav til at arbeidet skal organiseres og tilrettelegges slik at det tas hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger.

Arbeidsrelatert stress kan vurderes og forebygges på den samme systematiske måten som benyttes for andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver kartlegger potensielle kilder til stress i arbeidet, risikovurderer disse og gjør tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Loven krever også at arbeidstakerne skal medvirke i dette arbeidet.

Høye forventingskrav

Arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav og forventninger i jobben enn det de er i stand til å takle, mestre eller kontrollere. Arbeidstakere som opplever stress over lengre tid kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Ulike faktorer i arbeidsforholdet kan innebære en risiko og være opphav til arbeidsrelatert stress. Dette kan blant annet være:
• for lange arbeidsdager over tid
• ubalanse mellom oppgaver og ressurser, ved for eksempel for stor arbeidsbelastning, for høy jobbintensitet eller for korte tidsfrister
• motstridende krav
• mangel på tydelighet med hensyn til arbeidstakerens rolle
• ineffektiv kommunikasjon
• organisatoriske endringer, særlig dersom de håndteres på en dårlig måte
Andre risikofaktorer er at arbeidsrelatert stress også kan oppstå som følge av problemer i relasjonene med andre.

Hvorfor er det viktig å forebygge arbeidsrelatert stress?

Det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse og velferd. I tillegg til konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, kan det få konsekvenser for både virksomheten og for samfunnet som helhet.

God forebygging og håndtering av arbeidsrelatert stress vil for det første føre til at arbeidstakerne ikke blir syke som følge av arbeidsrelatert stress, og vil altså kunne gi lavere sykefravær og kostnader knyttet til dette. For det andre vil det føre til engasjement, bidra til et godt arbeidsmiljø og øke produktiviteten.

Regelverk
Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud